Gabi Damian

Gabi Damian

Brazilian girl. Noah's mom. My high-school sweetheart's wife. Currently living and enjoying life in Dubai.